Privacystatement VPRO
De persoonsgegevens die je aan de VPRO verstrekt zullen alleen worden gebruikt om je bestelling op naam te kunnen leveren, je bestelling te bezorgen, om contact op te kunnen nemen indien er problemen zijn met de bestelling, om de betaling van een bestelling af te kunnen ronden, eventueel geld te kunnen retourneren, voor het versturen van facturen, bevestigingen van bestellingen en het versturen van nieuwsbrieven.

Je gegevens worden goed beveiligd bewaard en alleen met derden gedeeld indien je hier toestemming voor hebt gegeven, of indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo kunnen wij je bestelling alleen bezorgen en je op de hoogte houden van de levering hiervan als wij jouw gegevens doorgeven aan onze betaling- en bezorgdiensten (Active Ants en MultiSafepay).

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. In de regel hanteert de VPRO een bewaartermijn van maximaal twee jaar na de laatste aankoop. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.

Benieuwd naar onze privacyverklaring? Die vind je hier. Daarin staat ook informatie over het opvragen, inzien, laten corrigeren en verwijderen van de verwerkte persoonsgegevens.

Gebruiksvoorwaarden
Het is niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Intellectueel Eigendom
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Omroepvereniging VPRO. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omroepvereniging VPRO niet toegestaan.
De gebruiker garandeert over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op door hem/haar ingezonden materiaal te beschikken en vrijwaart de VPRO voor mogelijke aanspraken van derden terzake.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.