1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij de VPRO zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.2 De VPRO is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

1.3 De VPRO behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Prijzen

2.1 De prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften, internetpagina, etc zijn in euro’s inclusief BTW. Administratie- en verzendkosten worden eenmalig per bestelling in rekening gebracht. Voor zendingen naar adressen buiten Nederland worden extra verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze verzendkosten is zowel afhankelijk van het gewicht en formaat van het artikel als van het feit of het adres binnen of buiten Europa ligt.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de VPRO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Betaling

3.1 De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen: - betaling via giro-overschrijving - creditcard-betaling (tot een maximum van 500 euro) - betaling via iDEAL Overige betalingsmogelijkheden worden op de winkelsite van de VPRO aangegeven.

3.2 De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door de VPRO is ontvangen. Met andere woorden, slechts bij vooruitbetaling worden artikelen door de VPRO geleverd.

4. Levering

4.1 De VPRO is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

4.2 Levering geschiedt via PostNL of Selectvracht aan het door de klant opgegeven adres.

4.3 De VPRO is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.

4.4 De levertijd in Nederland is in de regel binnen 1 (een) werkdag na bestelling mits het artikel op voorraad is en er voor 22.00 uur besteld is. De levertijd kan varieren tussen twee en tien werkdagen, afhankelijk van de snelheid van de verschillende betalingsmogelijkheden.

4.5 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd. Voor landen buiten Europa geldt een extra levertijd van circa 10 (tien) werkdagen.

4.6 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Reclame

5.1 Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen 30 dagen na ontvangst kosteloos retour gezonden worden aan de VPRO via het antwoordnummer dat u vindt op het formulier bij uw bestelling. U krijgt van de VPRO een nieuw exemplaar toegezonden.

5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product kosteloos binnen 30 dagen na aflevering middels het antwoordnummer dat u vindt op het formulier bij uw bestelling aan de VPRO te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De VPRO zal de prijs van het artikel inclusief verzendkosten retourneren op de opgegeven bankrekening. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor de klant zijn gemaakt.

6. Eigendom

6.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de VPRO geleverde artikel berusten, te respecteren.

6.2 De door de VPRO geleverde artikelen zijn bestemd voor privé – en/of educatief gebruik.

7. Diversen

Wanneer de VPRO gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de VPRO ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de VPRO gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de VPRO kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Hilversum, juni 2014